omdatsmakenverschillen

WEDSTRIJDREGLEMENT

Vandemoortele® Horeca Expo”

 

Gelieve dit Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Doordat je deelneemt aan deze WEDSTRIJD, gaan wij er bij Vandemoortele van uit dat je de regels hebt gelezen en dat je ze onvoorwaardelijk en volledig aanvaardt.

 

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Artikel 1 - Identiteit van de ORGANISATOR

De WEDSTRIJD “Vandemoortele® Horeca Expo” (verder genoemd de “WEDSTRIJD”) wordt georganiseerd door VAMIX NV, deel van de Vandemoortele Groep, met zetel te Moutstraat 64, 9000 Gent, België, (vanaf 1 april 2019: Ottergemsesteenweg Zuid 816, 9000 Gent), Ondernemingsnummer 0418.123.646 en met Belux Sales & Marketingdepartement te 9000 Gent; Ottergemsesteenweg Zuid 806, in samenwerking met Like a Virgin NV met zetel te Evolis 78, 8500 Kortrijk, België, Ondernemingsnummer 0538.982.181 (verder genoemd de “ORGANISATOR”).

 

Dit Wedstrijdreglement bevat de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden van toepassing op de WEDSTRIJD. Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement, alsook de Privacyverklaring. Elke deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard.

 

Het Wedstrijdreglement is te allen tijde online consulteerbaar via de website “omdatsmakenverschillen.be/nl/wedstrijd-app”. Er wordt geen communicatie gevoerd betreffende dit reglement, de inzendingen, het mechanisme van de WEDSTRIJD of de modaliteiten van de selectie.

 

Artikel 2 - Deelnemingsvoorwaarden “Vandemoortele® Horeca Expo” WEDSTRIJD

 

De WEDSTRIJD is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die op het grondgebied van het Koninkrijk België of van het Groothertogdom Luxemburg gedomicilieerd zijn en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van deelname.

 

De werknemers van de betrokken verkooppunten/frituren en/of van de betrokken promotie-reclameagentschappen die aan de totstandkoming van de huidige WEDSTRIJD hebben meegewerkt zijn van deelname uitgesloten, alsook hun gezinsleden (d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op hetzelfde adres samenwonen).

 

Elke persoon kan slechts één keer deelnemen aan de WEDSTRIJD, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Enkel de chronologisch eerst ontvangen deelname telt bij meerdere deelnames of inzendingen per maand, onverminderd het recht van de ORGANISATOR om artikel 3 hieronder toe te passen.

 

De ORGANISATOR kan altijd een persoon van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Vandemoortele® uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze WEDSTRIJD.

 

Deelname aan de WEDSTRIJD kan enkel gebeuren tijdens Horeca Expo via de app op de stand. In geen geval kan worden deelgenomen per post, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel. Deelname aan de WEDSTRIJD is gratis. Eventuele kosten verbonden aan de deelname (waaronder maar niet uitsluitend kosten voor internetverbinding, verplaatsingskosten, etc.) zijn geheel ten laste van de deelnemer en kunnen niet verhaald worden op de ORGANISATOR.

 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer de op de website opgegeven procedure volgen en de gevraagde gegevens invullen op het daartoe voorziene online deelnameformulier (inclusief de kennisvraag en schiftingsvraag). Enkel volledige deelnames komen in aanmerking voor deelname aan de WEDSTRIJD. Een volledige deelname bestaat uit:

 

  • Op de website “omdatsmakenverschillen.be/nl/wedstrijd-app” vult de deelnemer zijn/haar gegevens in op het daarvoor voorziene online deelnameformulier. De deelnemer moet de volgende gegevens aan de ORGANISATOR bekendmaken op het online deelnameformulier: voornaam, familienaam, naam zaak, adres zaak, nr. zaak, postcode zaak, gemeente zaak, e-mailadres, telefoonnummer, andere deelnemingsvoorwaarden. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
  • De deelnemer beantwoordt één kennisvraag en één schiftingsvraag op de website “omdatsmakenverschillen.be/nl/wedstrijd-app
  • De kennisvraag:

Wat is je favoriete Vandemoortele® saus?

  • Cocktail
  • Andalouse
  • Hannibal
  • Samurai
  • Pepper
  • De schiftingsvraag:

Hoeveel mensen zullen gedurende Horeca Expo deelnemen aan deze wedstrijd?

 

De deelname is pas geldig als de deelnemer:

(i) akkoord gaat met het Wedstrijdreglement en de Privacyverklaring,

(ii) het online deelnameformulier volledig heeft ingevuld, met inbegrip van de vraag en de schiftingsvraag.

(iii) zijn/haar uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking door de ORGANISATOR van zijn/haar persoonsgegevens in het kader van de WEDSTRIJD zoals beschreven in het Wedstrijdreglement;

 

  • Tot slot is de volledige deelname pas geldig als die werd ontvangen binnen de afgesproken tijd, besproken in artikel 3 hieronder.

 

Artikel 3: Duur van de WEDSTRIJD

 

De WEDSTRIJD loopt van 17 november 2019 09.00 uur tot 21 november 2019 23:59 uur en zolang de voorraad strekt.

 

De datum en het uur van de elektronische ontvangst door de ORGANISATOR geldt daarbij als bewijs.

De online formulieren die vóór aanvang van de actie of na de uiterste datum ervan worden ontvangen door de ORGANISATOR, komen niet in aanmerking.

 

In geen geval kan de ORGANISATOR aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van het online deelnameformulier, om welke reden dan ook (inclusief maar niet uitsluitend om redenen van technische aard).

 

Ingeval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de ORGANISATOR zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van de deelname aan de WEDSTRIJD uit te sluiten.

 

De ORGANISATOR kan op elk moment de duurtijd van de WEDSTRIJD aanpassen (bv. in functie van de voorraad).

 

Artikel 4: Verloop van de WEDSTRIJD en selectie winnaars

 

Selectiecriteria:

• De persoonlijke gegevens dienen correct ingevuld te zijn.

• De deelnemer beantwoordt 1 vraag en 1 schiftingsvraag, via de website “omdatsmakenverschillen.be/nl/wedstrijd-app”.

• De deelnemer die zijn gegevens correct invult en de schiftingsvraag juist beantwoord heeft of het dichtst benaderd heeft, wint 5.000 Vandemoortele® sauspotjes en 10.000 frietvorkjes. Ondanks het selectief karakter van de schiftingsvraag, kan het zijn dat men toch ex aequo winnaars heeft. In geval van ex-aequo winnaars, dan is de uiteindelijke winnaar de deelnemer die chronologisch het eerst het antwoord doorstuurde.

De beslissing is onherroepelijk en definitief.

 

Er wordt maximum één winnaar toegekend per adres. Eenzelfde persoon kan slechts één keer winnen.

 

Het winnen van de “Vandemoortele® Horeca Expo” WEDSTRIJD kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, en niet aan derden. Hij of zij kan verzocht worden om zijn of haar identiteit aan te tonen. De prijs is niet overdraagbaar.

De ORGANISATOR kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

 

Met de winnaars van de WEDSTRIJD zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs.

Via telefonisch contact of via e-mail worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar binnen de 3 weken niet reageert op de contactopname door de ORGANISATOR, ondanks het feit dat de ORGANISATOR het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan de ORGANISATOR daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

De uitslag van de “Vandemoortele® Horeca Expo” WEDSTRIJD kan niet worden aangevochten.

 

Artikel 5: Algemene voorwaarden

 

Deelname aan de “Vandemoortele® Horeca Expo” WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke erkenning en aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement en de Privacyverklaring, zonder enig voorbehoud of beperking, evenals van elke beslissing die de ORGANISATOR zou moeten treffen terzake. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het Wedstrijdreglement, of het mechanisme van de WEDSTRIJD, noch telefonisch, noch schriftelijk.

Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de Organisator.

 

Bij overtreding van één van de in dit Wedstrijdreglement vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig verklaard. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de ORGANISATOR zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de WEDSTRIJD uit te sluiten. De ORGANISATOR kan de deelnames van een of meerdere deelnemer(s) opschorten en annuleren, in het geval van vaststelling van een verdachte handelswijze die kan zijn, zonder dat dit limitatief is: de invoering van een geautomatiseerd antwoordsysteem, een ongewoon deelnameritme, een poging om de servers van het organiserend bedrijf te forceren.

 

De ORGANISATOR kan het Wedstrijdreglement te allen tijde eenzijdig wijzigen. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie van het gewijzigde reglement op de website van de ORGANISATOR. De ORGANISATOR kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de WEDSTRIJD zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit Wedstrijdreglement voorzien is, zal door de ORGANISATOR zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

 

Niets uit of met betrekking tot deze WEDSTRIJD mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR. Deelnemers mogen geen virussen, wormen of andere schadelijke software of malware op de actiewebsite plaatsen. Deelnames mogen de ORGANISATOR, met de ORGANISATOR geallieerde ondernemingen of zijn merken op geen enkele wijze schaden. De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden, zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke vervolging.

 

Iedere klacht in verband met huidige WEDSTRIJD moet schriftelijk overgemaakt worden (per brief naar VAMIX NV, t.a.v. “Vandemoortele® Horeca Expo” WEDSTRIJD, Ottergemsesteenweg-Zuid 806, 9000 Gent, België of per e-mail naar omdatsmakenverschillen@vandemoortele.com uiterlijk binnen 7 werkdagen na vaststelling van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht, in ieder geval uiterlijk binnen de 7 werkdagen na afloop van de WEDSTRIJD. Eventuele klachten ingediend na het verstrijken van voornoemde termijnen of niet-schriftelijke klachten zullen niet behandeld worden.

 

Indien in geval van overmacht of elke andere reden die buiten de wil van de ORGANISATOR ligt de duur van de WEDSTRIJD veranderd wordt, de WEDSTRIJD aangepast wordt of geannuleerd wordt, kan de ORGANISATOR niet aansprakelijk gehouden worden. De ORGANISATOR kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet deelgenomen kan worden.

 

De ORGANISATOR kan beslissen om onafhankelijk van de “Vandemoortele® Horeca Expo” WEDSTRIJD andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin je kan deelnemen.

 

De ORGANISATOR heeft de toestemming om een foto van de winnaar op te vragen en vervolgens te gebruiken om de winnaar kenbaar te maken op de website omdatsmakenverschillen.be/nl/wedstrijd-app of op de Vandemoortele®-pagina op Facebook® met onherroepelijke en onvoorwaardelijke afstand van het recht op afbeelding.

 

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze WEDSTRIJD, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Gent.

 

Het Wedstrijdreglement staat ter beschikking op de website omdatsmakenverschillen.be/nl/wedstrijd-app, alsook de Privacyverklaring.

 

 

 

 

Opgemaakt te Gent, op 13 november 2019